Click to listen highlighted text!

Vad är egentligen en Hemgård?

Hemgårdsrörelsen sprids

Från London spreds settlementrörelsen till storstäder i andra länder av socialt engagerade intellektuella som kom på besök. Settlements grundades i New York, Chicago, Paris, Berlin – och i Stockholm. Efter sitt besök i London 1899 hade Natanael Beskow med sig modellen hem.

I ett tal vid ett studentmöte talade Beskow över ämnet Den kristne studenten och den sociala frågan och han uppmanade studenterna: “Lev med underklassen, lär känna och förstå den! Tänk på, hur Jesus gjorde! Intet teoretiserande kan här sättas istället”. Det är samma budskap som Barnett predikade i Oxford och Cambridge. Genom att också ta politisk ställning för de strejkande arbetarna 1909 och för arbetarnas rätt att organisera sig i fackföreningar, kom Beskow att åtnjuta förtroende hos arbetarrörelsen.

När hemgårdarna i Sverige slöt sig samman och bildade Riksförbundet Sveriges Hemgårdar – det var 1937 – uttryckte man i stadgarna vad en hemgård är:
“Med hemgård – svenskt namn fšr settlement – förstås ett socialt arbetscentrum, som har till syfte att verka för gemenskap och förståelse emellan människor, tillhörande olika åsiktsriktningar, arbetsområden och livsintressen såväl som olika åldrar, samt att söka befrämja ömsesidigt bistånd i strävandet för fortsatt personlig utveckling. För förverkligandet av detta syfte kan hemgården begagna sig av olika verksamhetsformer; till de oumbärligaste höra anordnande av teoretiska och praktiska kurser, föredrag och fria överläggningar samt sällskaplig samvaro i hemliknande omgivning.”

Källa: birkagården.se

Träffar: 96

Click to listen highlighted text!